This Theme Supports a Custom FrontPage

پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان

پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان

معرفی پژوهشکده پژوهشكده مدیریت با پشتوانه نزديك به 30 سال پژوهش به عنوان يك مركز پژوهشی پيش رو رسالت اصلي خود را هدايت و اجراي پژوهش هاي بنيادي، كاربردي، بين رشته‌اي و ارتباط فعال با سياست گذاران و برنامه‌ريزان پژوهش و فناوري كشور به منظور مشاركت در توسعه اقتصادي كشور قرار داده است.