پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان

معرفی پژوهشکده

پژوهشكده مدیریت با پشتوانه نزديك به 30 سال پژوهش به عنوان يك مركز پژوهشی پيش رو رسالت اصلي خود را هدايت و اجراي پژوهش هاي بنيادي، كاربردي، بين رشته‌اي و ارتباط فعال با سياست گذاران و برنامه‌ريزان پژوهش و فناوري كشور به منظور مشاركت در توسعه اقتصادي كشور قرار داده است.

Leave a Reply